February 8, 2023

Digital

டிஜிட்டல் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் கருதி இன்டர்நியுஸ் ஸ்ரீலங்காவின் பாதுகாப்பான நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதில் பயிற்றுவிப்பாளர்களாக பயிற்சிபெற்ற...